The recruiters add-on for fitting profiles

Finding the right keywords has never been so easy.

De recruiters add-on voor passende profielen

De juiste keywords vinden is nooit zo makkelijk geweest.

What is the PreSourcingTool

And why should you be interested

Wat is de PreSourcingTool

En waarom zou u geïnteresseerd moeten zijn

The PreSourcingTool is a tool specially created for recruiters. With this tool you have no more need to make up your own keywords. The tool picks keywords taken from ten suitable candidate profiles that the recruiter inputs into the tool. Whith these similaritys between profiles you can search targeted.

Take the usual way of doing things. You'd pick keywords from your ideal profile, chosen on the basis of experience and the target profile. Because you want maximum quality, you make them mandatory. Then when the keywords don't deliver the right amount of profiles, you keep tinkering with the keywords until the search yields more results. This is time and energy consuming.

The PreSourcingTool uses a different, enriching search strategy. The goal is finding the right keywords quickly. Suppose you need an ASP Programmer. What keywords would you need to find people like that? The tool shows you that searching on the keywords 'C#' AND 'Microsoft SQL Server' AND 'Net' always deliver ASP programmers. The great advantage is you can now search without job titles. This will yield more results and therefore more suitable profiles.

How does it work?

First take ten suitable profiles for your job opening and enter them into the tool. It will yield a match percentage. If the profiles are very similar, the percentage will be high. Over 80% is a good match profile. You can highten the match by removing the least suitable profiles, color labeling them.

Repeat this process until your match percentage is high enough. The Tool extracts the keywords from the suitable profiles and enables you to search without job titles. This will yield not only more results because you have removed restrictions, but also more suitable results.

Will recruiters become obsolete?

No, because you still have to understand recruitment to assess the outcome. You would be able to find the similarities manually, but with the tool you will do it in ten minutes.

De PreSourcingTool is een hulpmiddel speciaal voor recruiters. Met deze tool hoef je keywords niet meer zelf te verzinnen. De tool toont keywords aan de hand van tien passende kandidaat profielen, die vooraf door de recruiter worden geselecteerd. Met deze overeenkomsten tussen de profielen kan je gericht verder zoeken.

Neem de gangbare werkwijze. Wat zijn de keywords voor het vinden van de juiste profielen? Dat zijn woorden die sowieso in de profielen moeten voorkomen. Op basis van ervaring en functieprofiel worden deze bedacht. Omdat je kwaliteit wil zijn alle woorden verplicht. Levert de zoekopdracht vervolgens onvoldoende resultaat dan wordt een keyword geschrapt of gepuzzeld over andere keywords.

De PreSourcingTool gaat uit van een andere, verrijkende zoekstrategie. Doel is het vinden van de juiste keywords. Stel je zoekt een ASP programmeur. Met welke keywords zou jij deze programmeurs zoeken? De tool leert je dat je het beste kunt zoeken op C# EN Microsoft SQL Server EN Net. Dan vind je altijd ASP programmeurs. Groot voordeel is dat zoeken zonder functienamen mogelijk wordt. Dat geeft meer resultaten, meer profielen.

Hoe werkt de PreSourcingTool?

Zoek tien passende profielen bij een vacature en zet deze in de tool. Je ziet dan de mate van overeenstemming in een percentage weergegeven. Lijken de profielen erg op elkaar dan is het percentage hoog. Boven de 80 procent is goed. De mate van overeenstemming is te verhogen door de minder passende profielen te verwijderen. Deze worden gelabeld met een kleur.

Als je onder de tien profielen komt kun je met een klik meer profielen vinden en de passende toevoegen. De minder passende kan vervolgens weer verwijderen. Dit herhaal je tot de mate van overeenstemming boven de 80 procent komt. Dan kan je zoeken zonder functienamen en alleen met relevante keywords. Met minder eisen zoals functienamen vind je meer profielen. Met de juiste keywords vind je meer juiste profielen en dus passende.

Worden recruiters overbodig?

Nee, omdat je nog steeds kennis nodig hebt om de uitkomsten te kunnen duiden. Je zou de overeenkomsten ook handmatig kunnen vinden, maar met de tool heb je in tien minuten de eerste resultaten.

How does the PreSourcingTool work

3 simple steps to finding the best profiles

Hoe werkt de PreSourcingTool

Drie simpele stappen om de beste profielen te vinden

Search and add ten fitting profiles

These are the basis for your search.

Zoek en voeg tien passende profielen toe

Deze vormen de basis voor de zoekopdracht.

Increase the similarity up to 80%.

Remove the less fitting profiles and add more good ones.

Verhoog de mate van overeenstemming naar 80%.

Verwijder de minder passende profielen en voeg meer goede toe.

Search with the main three keywords.

Find more without job titles.

Zoek met de drie belangrijkste keywords.

Vind meer zonder functienamen.

Quotes

Citaten

This offers your customers more choice.

Search beyond your imagination.

What say function names yet? Fits any candidate with that function name? With this tool you can find the correct, relevant keywords.

After a month use my the first mediation. Top !!!

Dit biedt je klant meer keuze.

Zoeken voorbij je eigen fantasie.

Wat zeggen functienamen nog? Past elke kandidaat met die functienaam? Met de tool vind je de juiste, relevante keywords.

Na een maand gebruiken de eerste bemiddeling. Top!!!

Search for relevant keywords.

No need to make up your own keywords.

Did you do ten suitable profiles, the tool and you, the rest.

I use the tool when I have not enough candidates. First I search in my own way. Then I put the result in the tool and I find surprising new candidates.

Zoeken op relevante keywords.

Ga niet zelf verzinnen waar je op moet zoeken.

Heb je tien geschikte profielen dan doen de tool en jij, de rest.

Ik gebruik de tool als ik onvoldoende kandidaten heb. Ik zoek eerst zelf op mijn eigen manier. Resultaat in de tool en daarna vind ik verrassende nieuwe kandidaten.

Try the PreSourcingTool

"The proof of the pudding is in the eating."

You can try the PreSourcingTool free of charge for a period of fourteen days. The tool wil have no limitations in functionality.

Is de PreSourcingTool beter, sneller passender kandidaten, andere kandidaten dan je huidige sourcing team?
Wij denken dat we meer, sneller en andere kandidaten vinden dan je huidige team. Dat willen we graag bewijzen in een half uur waarbij ik het opneem tegen iemand uit je team. 30 minuten searchen voor een zelfde vacature die we beiden niet kennen. 10 minuten vragen stellen en dan aan de slag.
De uitslag wordt gemaild in Excel en beoordeeld door de manager.
Het zal blijken dat de tool andere kandidaten vindt en twee keer zo veel. De mate van overlap is vaak maar 5 a 8 %.
Durf je dat aan? Vul onderstaande in en Michael Geradts neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Frequently Asked Questions

Veel gestelde vragen

What is the aim of the PreSourcingTool?

Wat is het doel van de PreSourcingTool?

The aim is finding the right keywords for your vacancy and search without job titles. That will give you the winning profile more easily and faster.

Doel is het vinden van de juiste keywords bij je vacature zodat je verder kan zoeken zonder functie namen. Daarmee vind je het winnende profiel makkelijker en sneller.

What are the main features of the PreSourcingTool?

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de PreSourcingTool?

Finding the common keywords in your own set of LinkedIn profiles. In a new search based on these common keywords you are not limited to your imagination for searching with keywords. The tool give you simple options to search on job titles and employers of job titles and keywords or keywords and employers. With one click you can start searching, not only in LinkedIn but also in Google general, Google CV's or Google Plus, Indeed, Github, Stack Overflow and MonsterBoard. Improve your results by creating a higher similarity or homogeneousness. The higher this is the more accurate the search results are and the more applicants will change jobs because of your doing.

Het vinden van de gewone keywords in uw eigen verzameling LinkedIn profielen. Een nieuwe zoekopdracht is gebaseerd op deze gemeenschappelijke keywords. Het systeem vindt ze en u bent niet beperkt tot uw eigen verbeelding. De tool geeft u eenvoudige opties om te zoeken op functiebenamingen en werkgevers of functiebenamingen en trefwoorden of keywords en werkgevers. Met één klik kunt u beginnen met zoeken, niet alleen in LinkedIn, maar ook in Google algemeen, Google CV's of Google Plus, Indeed, Github, Stack overflow en Monsterboard. Verbeter uw resultaten door het verhogen van de mate van overeenstemming. Hoe hoger deze is des te nauwkeuriger de zoekresultaten zijn en hoe meer kandidaten van baan zullen veranderen als gevolg van je acties.

After finding the right candidates, how to get a response?

Na het vinden van de juiste kandidaten, hoe krijg je een antwoord van kandidaten?

The tool provides you with the right keywords. To create more response you can use those keywords in your personal message or inmail. It helpts creating a sens of recognition. It explanse why and how the were selected. There is an more than average chance these are the words of your target group. These are their words.

De tool biedt u de juiste keywords. Om meer respons te genereren kunt u deze keywords gebruiken in een persoonlijk bericht of e-mail. Het helpt bij het creëren van een gevoel van herkenning. Het legt uit waarom en waarop men is geselecteerd. Er is een meer dan gemiddelde kans dat dit de woorden zijn van de doelgroep. Dit zijn hun woorden.

Does PreSourcingTool provide access to any confidential data of LinkedIn users?

Deelt de PreSourcingTool vertrouwelijke gegevens van LinkedIn-gebruikers?

No, PreSourcingTool does not give you access to any private data of LinkedIn users.

Nee, PreSourcingTool geeft u geen toegang tot privé-gegevens van LinkedIn gebruikers en deelt geen gegevens met LinkedIn.

What are PreSourcingTool plans for future?

Wat zijn de PreSourcingTool plannen voor de toekomst?

We are going to continue the PreSourcingTool development and will introduce new features soon. Our goal is to give you more insight about your profile pool and help with finding the common keywords and search on them. The PreSourcingTool will present you more relevant keywords to search for, so you'll find not only the obvious profiles but also surprising new ones. Synonyms are on the top of the list.

We gaan de ontwikkeling van de PreSourcingTool voortzetten en nieuwe functies zullen we binnenkort introduceren. Ons doel is om meer inzicht te geven is de profielen in een reference group en te helpen met het vinden van de gemeenschappelijke kenmerken. De PreSourcingTool zal meer relevante zoekwoorden presenteren om op te zoeken. Daardoor vind je niet alleen de voor de hand liggende kandidaten, maar ook verrassende nieuwe. Synoniemen staan bovenaan de wensenlijst.

How I can use PreSourcingTool with LinkedIn?

Hoe kan ik PreSourcingTool gebruiken met LinkedIn?

Today LinkedIn become most valuable sources of profiles for recruiters worldwide. Searching for more profiles is with one click. No Boolean knowlegde is required.

Vandaag de dag is LinkedIn uitgegroeid tot een van de meest waardevolle bron van profielen voor recruiters wereldwijd. Met de tool kan je met één klik op zoek naar meer profielen. Boolean kennis is niet vereist.

Can PreSourcingTool replace a Premium LinkedIn subscription for recruiters?

Kan de PreSourcingTool een premium LinkedIn abonnement vervangen?

PreSourcingTool helps you with finding LinkedIn Profiles; it does not provide you any features of premium LinkedIn account. We advise you to buy one.

PreSourcingTool helpt met het vinden van LinkedIn profielen; Het is geen vervanging van een premium LinkedIn-account. Wij raden u de aanschaf van een betaald LinkedIn-account ten zeerste aan.

Do you support any other browsers except Google Chrome?

Worden andere browsers, behalve Google Chrome ondersteunt?

No, at the moment PreSourcingTool Extension works only with Google Chrome. The alternative way is saving profiels and Add those profiles to the tool. The procedure to manually upload LinkedIn profiles is described here.

Nee, op dit moment werkt de PreSourcingTool Extension alleen met Google Chrome. De alternatieve manier is het opslaan van profielen en de toevoegen aan de tool. De procedure om LinkedIn profielen handmatig te uploaden wordt hier beschreven.

Contact

If you have any questions, comments or suggestions reguarding the PreSourcingTool please feel free to drop us a line. We’ll be back on it as soon as posible.

Als je vragen, opmerkingen of suggesties over de PreSourcingTool hebt dan horen we dat graag. We komen zo spoedig mogelijk op je feedback terug.